Annual Meeting TikoMed AB

Jun, 18, Mon

Time:


The TikoMed AB, annual meeting 2018 will be held at Restaurang Bryggan in the Municipality of Höganäs.

Bryggan

Småbåtshamnen 16C,

263 39 Höganäs

https://www.google.se/maps/dir/”/Restaurang+bryggan+h%C3%B6gan%C3%A4s/@56.1981119,12.4311174,11z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4652267756c28649:0x7ffc510317c1941c!2m2!1d12.5490503!2d56.1988002

 

Kallelse till årsstämma i TikoMed AB

Aktieägarna i TikoMed AB (org.nr. 556622-8960) kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2018, kl. 11.00 på Restaurang Bryggan, Småbåtshamnen 16B i Höganäs.

 

Aktieägare   som   önskar   delta   i   bolagsstämman   ombeds   att   senast   kl.    12.00   den    8 juni 2018 anmäla sin avsikt att delta till bolaget på telefon 042-23 84 40 eller via e-mail info@tikomed.com. Vänligen anmäl även om ni önskar delta i den efterföljande lunchen.

 

VD, kommer att hålla en presentation direkt innan årsstämman.

 

 

Förslag till dagordning

 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat; och
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
 14. Stämman avslutas

 

Beslutsförslag

 

Punkt 8(b): Disposition av bolagets resultat

 

Styrelsen har föreslagit att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

 

Punkt 12: Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

 

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att bolaget – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – skall utge teckningsoptioner till nyteckning av aktier i bolaget, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Teckning skall kunna ske mot tillskott i form av apportegendom, med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emission av teckningsoptioner. Skälen för en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar erhålla en ökad finansiell handlingsfrihet och beredskap och/eller att erbjuda ägande till personal och konsulter knutna till bolaget samt att främja god rekrytering av nyckelpersoner

Punkt 13: Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler

 

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller av konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning skall kunna ske mot tillskott i form av apportegendom, med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Emissionskursen för de nya aktierna respektive konvertiblerna skall fastställas på grundval av aktiernas respektive konvertiblernas marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga emissionsvillkor. Skälen för en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar erhålla en ökad finansiell handlingsfrihet och beredskap och/eller att erbjuda ägande till externa investerare.

 

 

Tillgängliga handlingar

 

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Karlfältsvägen 349, Viken, senast från och med den 1 juni 2018 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på stämman.